TEHNIČKI PROPISI O ZAŠTITI OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Autor Miodrag Isailović dipl.maš.inž
format 16 h 23 cm
strana 576 izdavač
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2002 godina Beograd
Kneza Miloša 7a,
tel 3230041 c
ena 700 dinara

Zbirka obuhvata tehničke propise koji regulišu materiju iz zaštite od požara u industriji, energetici, građevinarstvu, hemiskoj i petrohemiskoj industriji, saobraćaju i dr. Tehničkim propisima o zaštiti od požara i eksplozija određuju se tehnički parametri koji obuhvataju tehničko-tehnološke uslove, zahteve i pravila od čijeg primenjivanja zavisi tehnička i konstrukciona sigurnost objekata, postrojenja, uređaja, opreme i drugih sredstava rada. Osim navedenih parametara propisi se odnose i na postupke i mere bezbednosti od požara pri izvođenju raznih vrsta radova. Izbor propisa je napravqen na osnovu višegodišnjeg iskustva autora na poslovima vezanim za izgradnju objekata i zaštite od požara i eksplozija a knjiga je namenjena svima koji se bave zaštitom od požara u preduzećima, ustanovama, državnim organima i drugim organizacijama (šefovi službi, referenti, komandiri vatrogasnih jedinica, vatrogasci i dr.). Korisna je za pripremu stručnog ispita koji je predviđen Zakonom o zaštiti od požara za radnike sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom koji rade na određenim poslovima pošto sadrži sve propise predviđene programom za polaganje stručnih ispita. Od velikog je značaja za projektante i druge radnike koji rade na poslovima vezanim za izgradnju objekata pošto sadrži propise koji su osnova za izradu arhitektonsko-građevinskih, mašinskih i elektrotehničkih projekata kao i projekata posebnih instalacija. Radnici koji polažu stručni ispit predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji mogu je koristi za izradu i pripremu odbrane stručnog rada kao i za deo ispita koji se odnosi na poznavanje tehničkih propisa i standarda. Posebno je pogodna za lica koja vrše nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od požara (inspektori organa unutrašnjih poslova) pošto sadrži propise iz raznih oblasti (industrija, energetika, građevinarstvo i dr.) sa kojima se najčešće susreću u svakodnevnoj praksi. Svi propisi su opširno komentarisani, prvenstveno sa aspekta njihove primene u praksi, uz potrebna objašnjenja, proračune i veze sa drugim propisima i standardima. Namera autora je da ukaže na suštinu odredbi i tehničku logiku kojom se rukovodio donosilac propisa. Uz pojedine propise dati su izvodi iz najznačajnih standarda koji se odnose na oblast zaštite od požara. Tekst svih propisa je ispravqen i dopunjen tako da korisnik ima na raspolaganju prečišćen tekst.

TEHNIČKI PROPISI O POSUDAMA POD PRITISKOM

Autori: Miodrag Isailović i Martin Bogner
format 16 h 23 cm
strana 496 izdavač
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
, 2003 godina Beograd
Kneza Miloša 7a, tel 3230041
cena 750 dinara

U uvodnom delu zbirke 2O posudama pod pritiskom2 razmotrena je problematika koja se odnosi na otkaze posuda pod pritiskom. Namera autora je da korisnike koji nemaju mnogo praktičnog iskustva upozna sa opasnostima koje nastaju usled otkaza, verovatnoćom nastanka i razlozima zbog kojih dolazi do otkaza posuda pod pritiskom. U istom poglavqu obrađeni su osnovni pojmovi o mehanici loma, krtom lomu i lomu usled zamora primenjeni na oblast posuda pod pritiskom. Dati su i osnovni principi koji se moraju primeniti pri konstruisanju, izboru materijala, izradi i kontroli posuda pod pritiskom. Pravilnici o stabilnim i pokretnim posudama pod pritiskom detaqno su komentarisani sa namerom da se potpunije objasne pojedine odredbe i način njihove primene kao i da upute korisnika na standarde koji se odnose na pomenute vrste posuda i druge propise koji se posredno odnose na oblast posuda pod pritiskom. U zbirci su dati i izvodi iz osnovnih standarda o posudama pod pritiskom tako da sa pomenutim pravilnicima čine zaokruženu celinu. Navedeni pravilnici primenjuju se na sve stabilne i pokretne posude pod pritiskom ali treba imati u vidu da su doneti posebni pravilnici o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom za tečne atmosferske gasove, tečni ugqen-dioksid i tečni naftni gas. Ovi pravilnici sa pratećim standardima mogu se naći u zbirci 2Tehnički propisi u gasnoj tehnici2 III izdanje, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera Srbije (SMETS) iz 2000. godine.

DITUR
Društvo inženjera i tehničara za upravljanje rizicima
Kneza Miloša 7a, 11000 Beograd , tel. +381-(0)11-2762-867
CENTROBANKA 145-2396-62